Algemene voorwaarden voor verblijf in het hotel

Toepassingsgebied
I.            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verhuurovereenkomsten voor hotelkamers als accommodatie, en op alle verdere diensten en leveringen die het hotel verzorgt voor de klant.

II.            Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Het hotel erkent tegenstrijdige, afwijkende of aanvullende voorwaarden van de klant niet, tenzij het hotel schriftelijk akkoord is gegaan met de geldigheid ervan. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer het hotel kennis heeft van dergelijke voorwaarden van de klant en de diensten zonder voorbehouden aan hem verleent.

De algemene voorwaarden zijn als volgt:


1.  Sluiting, partners en bindendheid van de overeenkomst

I.          De overeenkomst wordt gesloten wanneer het hotel de aanvraag van de klant accepteert. Het staat het hotel vrij om de boeking van de kamer schriftelijk te bevestigen.

II.            Voor onder- of doorverhuur van de verhuurde kamers en voor het gebruik voor andere doeleinden dan accommodatie is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van het hotel.

III.            Wanneer een derde persoon de boeking uitvoert voor de klant, is hij ten opzichte van het hotel aansprakelijk als besteller, samen met de klant als hoofdelijke schuldenaar.

2. Diensten, prijzen, betaling, verrekening
I.            Het hotel heeft de plicht om de kamers die de klant heeft geboekt beschikbaar te houden en de overeenkomen diensten te leveren.

II.            De klant heeft de plicht om de geldende dan wel overeengekomen hotelprijzen te betalen voor de verhuur van de kamers en voor de overige diensten waar hij gebruik van maakt. Dit geldt ook voor diensten die het hotel levert aan derden of kosten die het hotel voor derden maakt, wanneer de klant deze heeft aangevraagd dan wel heeft veroorzaakt.

III.            Wanneer de klant naderhand een vermindering van het aantal geboekte kamers, een vermindering van de geleverde hoteldiensten of een verkorting van de verblijfsduur wenst, kan het hotel de toestemming hiervoor afhankelijk maken van een prijsverhoging voor de kamer(s) en/of de overige hoteldiensten. Wijzigingen dienen schriftelijk overeengekomen te worden.

IV.           De overeengekomen prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Wanneer het omzetbelastingtarief dat op de betreffende contractuele diensten van toepassing is na sluiting van de overeenkomst hoger of lager wordt, worden de prijzen hierop aangepast. Wanneer de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en het vervullen van de overeenkomst conform de bepalingen in de overeenkomst langer dan vier maanden is, en wanneer de algemene prijs die het hotel in rekening brengt voor dergelijke diensten hoger wordt, dan kan het hotel de contractueel overeengekomen prijs met een gepast bedrag, maar maximaal met 5% verhogen.

V.            Het hotel heeft het recht om de prijzen te verhogen wanneer er gemeentebelastingen (cultuurbelasting, kuurbelasting etc.) op het verblijf worden geheven. De prijsverhoging blijft beperkt tot de kosten voor de bovengenoemde belastingen.

VI.           De facturen van het hotel dienen – tenzij uitdrukkelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen – onmiddellijk na ontvangst van de factuur te worden betaald, zonder aftrek. Het hotel heeft te allen tijde het recht om onmiddellijke betaling van achterstallige betalingen te eisen. Bij betalingsachterstanden heeft het hotel het recht om bij bedrijven een achterstandsrente van 10% en bij particulieren een achterstandsrente van 5% van de basisrentevoet te eisen. Het hotel behoudt zich het recht voor om aan te tonen dat er sprake is van grotere schade.

VII.          In gemotiveerde gevallen (bijvoorbeeld een betalingsachterstand van de klant of een uitbreiding van de omvang van de overeenkomst) heeft het hotel het recht om de in de overeenkomst genoemde vooruitbetaling te verhogen of een hogere waarborgsom te eisen ter hoogte van de te verwachten verblijfskosten.

VIII.         Het hotel heeft verder het recht om aan het begin en gedurende het verblijf van de klant een gepaste vooruitbetaling of een waarborgsom te eisen, wanneer deze niet overeenkomstig de bovenstaande regelingen al is betaald.

IX.          De klant kan alleen middels een onbetwiste of rechtsgeldige claim verrekening of vermindering vragen van een claim van het hotel.

3. Opzegging door de klant (afmelding, annulering)
I.            Voor opzegging van de verblijfsovereenkomst door de klant is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van het hotel. Zonder toestemming van het hotel heeft de klant bij niet-gebruikte kamers de plicht om 90% van de contractueel overeengekomen overnachtingsprijs met of zonder ontbijt te betalen. De klant heeft het recht om aan te tonen dat de bovenstaande betaling of de gevraagde hoogte ervan niet terecht is.

II.            Wanneer het hotel en de klant een datum zijn overeengekomen tot welke de overeenkomst kosteloos kan worden opgezegd, kan de klant tot die datum de overeenkomst opzeggen zonder dat het hotel hierbij betaling of schadevergoeding kan eisen. Het recht op opzegging voor de klant komt te vervallen wanneer hij voor de overeengekomen datum geen gebruik maakt van zijn recht op opzegging ten opzichte van het hotel.

III.            Diensten van derden of extra diensten (taarten, bloemen et cetera) die door annulering van de klant komen te vervallen, dienen door de klant volledig te worden betaald.

4. Opzegging door het hotel
I.            Wanneer er is overeengekomen dat de klant binnen een bepaalde periode het recht heeft om de overeenkomst kosteloos op te zeggen, heeft het hotel in deze periode ook het recht om de overeenkomst op te zeggen wanneer andere klanten een aanvraag doen voor een van de kamers die door middel van de overeenkomst zijn geboekt.

II.           Wanneer een vooruitbetaling die onderling is overeengekomen, of die voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, niet tijdig wordt gedaan, heeft het hotel eveneens het recht om deze overeenkomst op te zeggen. Daarnaast kan het hotel schadeclaims indienen tegen de klant.

III.            Het hotel heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van de volgende situaties:

-          Overmacht of andere omstandigheden waarop het hotel geen invloed heeft, maken de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk.

-          Bij het boeken van kamers en ruimten worden met opzet verwarrende of onjuiste gegevens vermeld die essentieel zijn voor de overeenkomst, bijvoorbeeld persoonsgegevens van de klant of gegevens over het doel van het verblijf.

-          Het hotel heeft een gegronde reden om aan te nemen dat gebruikmaking van de hoteldiensten een probleemloze bedrijfsvoering, de veiligheid of het openbare aanzien van het hotel in gevaar kan brengen, zonder dat dit is toe te schrijven aan de directie of organisatie van het hotel.

-          Het doel of de aanleiding voor het verblijf is onrechtmatig.

-          Er wordt inbreuk gemaakt op punt II. 2. van deze algemene voorwaarden.

-          Het hotel wordt gesloten.

-          De klant heeft als schuldenaar onder ede inzicht gegeven in zijn financiële situatie.

-          Er is een faillissement of surseance van betaling aangevraagd met betrekking tot het vermogen van de klant.

5. Beschikbaarstelling, overhandiging en teruggave van kamers
I.         De klant verkrijgt geen recht op de beschikbaarstelling van bepaalde kamers, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

II.        Geboekte kamers staan op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur ter beschikking voor de klant. De klant heeft geen recht op een eerdere beschikbaarstelling. Gasten die voor 15.00 aankomen krijgen zo vroeg als mogelijk is toegang tot hun kamers, afhankelijk van de beschikbaarheid.

III.            Op de overeengekomen dag van vertrek dienen de kamers uiterlijk om 12.00 uur aan het hotel ter beschikking te worden gesteld, zonder dat hier bagage van de klant in is achtergebleven. Na dit tijdstip kan het hotel voor langer gebruik van de kamer tot 18.00 uur een bedrag van EUR 100 in rekening brengen, en vanaf 18.00 uur een bedrag van 100%. Het hotel behoudt zich het recht voor op eventuele verdere schadeclaims. De klant kan zijn bagage tot aan diens vertrek achterlaten in de bagageruimte.

6. Aansprakelijkheid van het hotel
I.                        Het hotel is aansprakelijk voor al zijn verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Schadevergoedingsclaims van de klant zijn uitgesloten. Dit geldt niet bij schade die voortvloeit uit de schending van leven, lichaam of gezondheid wanneer het hotel op deze schending invloed heeft, bij overige schade die berust op schending van plichten door het hotel als gevolg van opzet of grove nalatigheid, en bij schade die berust op schending van typische plichten uit de overeenkomst door het hotel als gevolg van opzet of grove nalatigheid. Een schending van plichten door het hotel staat gelijk aan die van een wettelijk vertegenwoordiger of agent. Wanneer er verstoringen of gebreken zijn in de dienstverlening van het hotel, is het hotel vanaf het moment dat het hiervan kennis neemt of hier door een rechtstreekse klacht van de klant op wordt gewezen, verplicht om de situatie te verhelpen. De klant heeft de plicht om alles te doen wat hij redelijkerwijs kan doen om bij te dragen aan het verhelpen van de verstoring, en om de potentiële schade zo beperkt mogelijk te houden.

II.                          Het hotel is conform de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor voorwerpen die in het hotel worden binnengebracht. Geld, waardepapieren en kostbaarheden kunnen worden bewaard in de hotel- of kamerkluis. Het hotel raadt aan om gebruik te maken van deze mogelijkheid.

III.                          Wanneer de klant – al dan niet tegen betaling – de beschikking krijgt over een parkeerplaats in de hotelgarage of op een hotelparkeerplaats, vloeit hieruit geen bewaarnemingsovereenkomst voort. Het hotel is niet aansprakelijk bij verlies of beschadiging van voertuigen die op het hotelterrein worden geparkeerd of gerangeerd en de inhoud daarvan, tenzij hierbij sprake is van opzet of grove nalatigheid. Met betrekking tot de uitsluiting van schadeclaims van de klant gelden mutatis mutandis de bepalingen onder VII 1. van deze algemene voorwaarden.

IV.                          Wekverzoeken worden door het hotel uiterst zorgvuldig behandeld. Met betrekking tot de uitsluiting van schadeclaims van de klant geldt mutatis mutandis punt VII 1. van deze algemene voorwaarden. Nieuws, post en leveringen voor gasten worden zorgvuldig behandeld. Het hotel zal deze bezorgen, bewaren en – op verzoek en tegen betaling – nazenden.

V.                        Alle claims tegen het hotel verjaren in principe na een jaar na het begin van de kennisafhankelijke reguliere verjaartermijn in § 199, lid 1 van het Duits burgerlijk wetboek BGB. Schadeclaims verjaren kennisonafhankelijk na vijf jaar na het tijdstip van het schadevoorval. De verjaringsverkortingen gelden niet bij claims die berusten op een schending van plichten door het hotel of zijn agenten als gevolg van opzet of grove nalatigheid of op een schending van leven, lichaam of gezondheid.

7.  Slotbepaling
I.            Wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden voor verblijven in Bergwiesenglück dienen schriftelijk overeengekomen te worden. Dit geldt ook voor het ongedaan maken van de schriftelijkheidseis. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn ongeldig.

II.          Plaats van uitvoering en betaling is See.

III.            Juridische handelsgeschillen – ook bij cheque- en wisselgeschillen – worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbank voor See. Wanneer een contractpartner voldoet aan de voorwaarde in § 38, lid 2 van het Duitse wetboek burgerlijk procesrecht (ZPO) en geen algemene bevoegde binnenlandse rechtbank heeft, worden geschillen beslecht voor de bevoegde rechtbank voor See

IV.            Er is uitsluitend Duits recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag en het internationaal privaatrecht is uitgesloten.

V.          Wanneer afzonderlijke bepalingen in deze algemene voorwaarden voor hotelverblijven ongeldig of nietig zijn of worden, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen hier niet door aangetast. Voor het overige gelden de wettelijke voorschriften.